Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

clouDeal B.V.:
handelende onder de naam OrangePOS, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77102193.

Opdrachtgever:
de natuurlijke- of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

Overeenkomst:
De tussen OrangePOS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.

ART. 1: ALGEMEEN

1.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en overeenkomst tussen OrangePOS en Opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze  algemene voorwaarden is afgeweken.

1.2 – De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 – Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen OrangePOS en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.4 – Indien tussen partijen eenmaal de toepasselijkheid is overeengekomen van de algemene voorwaarden van OrangePOS, dan gelden deze voorwaarden tevens voor alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

1.5 – OrangePOS is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, kan Opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen zijn bezwaren kenbaar maken. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen blijven de oorspronkelijke algemene voorwaarden van kracht, tenzij OrangePOS akkoord gaat met beëindiging van de Overeenkomst.

1.6 – Degene die namens een rechtspersoon een overeenkomst met OrangePOS wenst te sluiten, dient op verzoek van OrangePOS zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

ART. 2: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1 – Alle door OrangePOS gedane aanbiedingen of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 – Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht OrangePOS niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeengekomen gedeelte van de opgegeven prijs.

2.3 – OrangePOS kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.

2.4 – Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ART. 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 – Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat OrangePOS een aan Opdrachtgever toegezonden Overeenkomst of aanvraag-/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour  ontvangt, of anderszins in opdracht van Opdrachtgever diensten of goederen aan deze ter beschikking heeft gesteld.

3.2 – Is voor de voltooiing van de Overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever OrangePOS schriftelijk in gebreke te stellen.

3.3 – Indien OrangePOS gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan OrangePOS ter beschikking heeft gesteld.

3.4 – Opdrachtgever dient de door OrangePOS benodigde informatie en stukken tijdig en volledig aan OrangePOS ter beschikking te stellen, en wel zodanig dat OrangePOS zijn werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden isde hierdoor veroorzaakte extra kosten aan OrangePOS te vergoeden.

3.5 – Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is OrangePOS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.6 – OrangePOS heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door OrangePOS aan te wijzen derde, indien zulks naar het oordeel van OrangePOS wenselijk of noodzakelijk is.

3.7 – OrangePOS is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het Aldus uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

3.8 – Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door OrangePOS.

3.9 – OrangePOS is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of overheidsmaatregel, haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren dan wel voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

ART. 4: ANNULERING

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte opdrachten/zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ART. 5: OPSCHORTING EN ONTBINDING

5.1 – OrangePOS is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden indien:

– Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heft aangevraagd;
– Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het faillissement is aangevraagd
– ten aanzien van Opdrachtgever de wettelijke schuldsanering is uitgesproken of is aangevraagd;
– Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;
– ten laste van Opdrachtgever executorial beslag onder OrangePOS is gelegd;
– ten laste van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven;
– een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;
– de Opdrachtgever is overleden;
– de door Opdrachtgever geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

5.2 – OrangePOS is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van OrangePOS gevergd kan worden.

5.3 – Indien OrangePOS overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding dan wel tot betaling van kosten op enigerlei wijze ontstaan.

5.4 – Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die OrangePOS vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

5.5 – Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de door de ontbinding ontstane directe en indirecte schade en kosten aan OrangePOS te vergoeden.

ART. 6: KOSTEN EN BETALINGEN

6.1 – Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 – De uiterlijke betalingstermijn bedraagt acht dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn van één of meerdere facturen, zijn alle facturen daarmee onmiddellijk opeisbaar geworden ongeacht de op de facturen vermelde betalingstermijn.

6.3 – Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

6.4 – Vanaf dat moment is Opdrachtgever rente ad 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast komen alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verschuldigd voor rekening van Opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 70 euro, tenzij de wet anders bepaalt.

6.5 – Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan OrangePOS verschuldigde.

6.6 – Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dient Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk aan OrangePOS kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever zijn bezwaren niet tijdig en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte kosten en worden de bezwaren niet meer in behandeling genomen.

6.7 – Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.8 – Alle modules die worden aangeboden door OrangePOS worden aangegaan voor een initiële termijn van één jaar.

6.9 – Na afloop van deze termijn worden de modules stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van elke verlengde periode, waarbij de opzegtermijn aanvangt op de dag waarop OrangePOS de opzegging ontvangt. Opzegging enkel schriftelijk mogelijk.

ART. 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 – Alle door OrangePOS geleverde goederen blijven eigendom van OrangePOS totdat Opdrachtgever aan zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst jegens OrangePOS heeft voldaan.

7.2 – In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens OrangePOS, heeft OrangePOS het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

7.3 – Goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd om de onder het  eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.4 – Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.

7.5 – Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht OrangePOS daarvan terstond op de hoogte te stellen.

ART. 8: AUTEURSRECHTEN

8.1 – Opdrachtgever garandeert OrangePOS dat door de nakoming van de Overeenkomst of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken waaronder -maar niet uitsluitend-, tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart OrangePOS in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden Krachtens de wet of regelgeving geldend kunnen maken.

8.2 – Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is OrangePOS bevoegd maar niet gehouden, de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat OrangePOS door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal OrangePOS de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

8.3 – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft OrangePOS steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken zoals – maar niet uitsluitend- ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

8.4 – De door OrangePOS volgens hem vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor OrangePOS bestaat, niet zonder schriftelijke toestemming, al dan niet in het kader van enig productieproces, worden verveelvoudigd.

8.5 – Opdrachtgever verkrijgt na levering door OrangePOS het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door OrangePOS in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van art.

8.4 – Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

ART. 9: RECLAME

9.1 – Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.

9.2 – Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan OrangePOS te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.

9.3 – Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond -doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan OrangePOS te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens OrangePOS vervalt.

9.3 – Opdrachtgever dient OrangePOS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.4 – Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overage bestelde zaken.

9.5 – Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal OrangePOS ter zijner keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig deel van de factuur crediteren.

9.6 – Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door OrangePOS gemaakte kosten integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

ART. 10: OVERMACHT

10.1 – Tekortkomingen van OrangePOS in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

10.2 – Tekortkomingen van OrangePOS in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, storingen in het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur van enige operator en storingen in netwerken, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialmen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden in ieder geval –maar niet uitsluitend-aangemerkt als niet aan OrangePOS toe te rekenen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

10.3 – OrangePOS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

10.4 – Indien OrangePOS zijn verplichtingen uit de Overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen gedeelte respectievelijk nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OrangePOS gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

ART. 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 – Indien OrangePOS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld.

11.2 – OrangePOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat OrangePOS is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

11.3 – Indien OrangePOS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is aansprakelijkheid van OrangePOS beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 – De aansprakelijkheid van OrangePOS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5 – OrangePOS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OrangePOS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan OrangePOS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.6 – OrangePOS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 – OrangePOS is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever wanneer deze het gevolg is van onoordeelkundig of met de Overeenkomst en algemene voorwaarden strijdig gebruik van de systemen en programmatuur van OrangePOS.

11.7 – De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OrangePOS of haar leidinggevende ondergeschikten.

ART. 12: VRIJWARING

12.1 – Opdrachtgever vrijwaart OrangePOS tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik door Opdrachtgever van de systemen en programmatuur van OrangePOS of die anderszins verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan OrangePOS toerekenbaar is.

12.2 – Opdrachtgever is gehouden om OrangePOS zowel in als buiten rechte bij te staan indien OrangePOS wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen dan is OrangePOS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OrangePOS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

ART. 13: SUPPORTOVEREENKOMST

13.1 – Een supportovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde termijn. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de overeengekomen periode, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop OrangePOS de opzegging ontvangt. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax.

13.2 – De abonnementstarieven kunnen door OrangePOS worden herzien. Wijzigingen van abonnementstarieven worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever bekend gemaakt.

13.3 – Als blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat Opdrachtgever nagelaten heeft juiste gegevens door te geven, dan wel blijkt dat de Opdrachtgever de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan, is OrangePOS gerechtigd de Overeenkomst op te schorten dan wel, indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het abonnementsgeld verschuldigd.

13.4 – Indien een supportovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen worden beëindigd. De opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Indien er tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van zes maanden in acht te worden genomen. Bij opzegging met inachtneming van het vorenstaande zullen partijen nimmer zijn gehouden tot enige schadevergoeding.

ART. 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op elke Overeenkomst tussen OrangePOS en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het recht van OrangePOS een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van OrangePOS, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Winkelwagen
Scroll naar boven